Sunday, July 12, 2015

A Hamsa, aka Hand of Fatima pendant. | Nazar amulet

dd7c49f07b7b2da0ccf1a62348183394
A Hamsa, aka Hand of Fatima pendant. |

No comments:

Post a Comment